Sunnudagur 02.04.2017 - 07:54 - Ummæli ()

Vegagjöld: Landsbyggðarskattur eða flýtileið framkvæmda – Fréttaskýring

Jón Gunnarsson, samgönguráðherra, velti því upp nýverið hvort rétt væri að leggja vegatolla á leiðir inn og út úr Reykjavík til að fjármagna nýframkvæmdir á vegum landsins. Allt að10 milljarða vanti upp á framlög til vegamála á þessu ári til að fjármagana framkvæmdir sem eru á samgönguáætlun og bregðast þurfi við því. Suðri kannaði viðhorf kjörinna fulltrúa við hugmyndinni og tók tali nokkra af þingmönnum og sveitarstjórnarmönnum á Suðurlandi. Flestir taka illa eða fálega í þau áform og virðist hugmyndin eiga fáa formælendur, þó bent sé á að þau kunni að vera leið til að flýta brýnum framkvæmdum.

Á þessu ári renna um 70 milljarðar í formi skatta og gjalda af bifreiðum og umferð í ríkissjóð. Ef aðeins helmingur af þeirri upphæð rynni til framkvæmda í vegakerfinu, væru hugmyndir um gjaldöku ekki uppi á borðinu að mati Runólfs Ólafssonar, formanns Félags íslenskra  bifreiðaeigenda. Runólfur bendir á að nágrannaþjóðirnar séu í auknum mæli að horfa frá vegatollum. Frekar þurfi að auka hlutfall af landsframleiðslu til viðhalds og framkæmda á vegum.

Aðeins á sértækar framkvæmdir

Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Árborg, segist í prinsippinu andvígur einkavæðingu, og gjaldtöku til þess að byggja upp vegakerfi landsins. „Það er mín skoðun að allir eigi að hafa jafnan rétt til að nýta vegakerfið óháð efnahag. Innheimta veggjalda almennt kemur að mínum dómi aðeins til álita, ef um er að ræða sértækar og sérstakar framkvæmdir. Ef það verður niðurstaðan að taka upp veggjöld út frá höfuðborgarsvæðinu, verður að taka slíkt upp um allt land. til þess að jafnræðis sé gætt. Eins finnst mér ótækt að leggja sérstaka skatta á þá sem búa í nágrenni höfuðborgarsvæðisins, en fjölmargir íbúar Árnessýslu sækja vinnu á Reykjarvíkursvæðið daglega og lenda óhjákvæmlega í þessari hugsanlegu gjaldtöku, ef þessar hugmyndir ráðherrans verða að veruleika.

Þá má ekki gleymast í þessari umræðu að almenningur greiðir nú þegar í gegnum skattkerfið mjög há gjöld fyrir afnot sín af samgöngukerfi landsins. Við verðum að nýta okkur betur þann aukna ferðamannastraum sem er til landsins til að standa undir framkvæmdum í samgöngukerfinu, það er stóra málið. Eitt af því er að endurskoða lög um gistináttaskatt, með því að hækka hann verður til tekjustofn  sem ætti að renna beint til samgöngubóta, og til sveitarfélaga til uppbyggingar innviða fyrir ferðaþjónustu,“ segir Eggert Valur í samtali við Suðra.

Ósanngjörn og undarleg leið

Ásta S. Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sv. Árborgar, segir að mræða um veggjöld skjóti af og til upp kollinum, einkum þegar rætt er um nauðsynlegar endurbætur á Suðurlandsvegi frá höfuðborginni austur á Selfoss. Minna fari fyrir slíkri umræðu þegar ráðist er í vegbætur í öðrum landshlutum, s..s. gerð jarðganga.  „Það má heita undarlegt að ekki skuli vera unnt að byggja upp viðunandi samgöngukerfi á Suðurlandi fyrir skattfé, almannafé, líkt og gert er í öðrum landshlutum. Umferð er óvíða meiri á þjóðvegum landsins en á Suðurlandsvegi, umferðarmestu vegir landsins liggja allir út frá höfuðborginni og ekki hefur umferðin minnkað með auknum ferðamannastraumi, en langflestir ferðamenn ferðast um Suðurland. Illa hefur gengið að afla sérstakra tekna til uppbyggingar innviða af þeirri atvinnugrein sem ferðamennskan er. Ríkissjóður fær margskonar gjöld af bílaeign og umferð, s.s. tolla og virðisaukaskatt af innflutningi og sölu bíla, eldsneytisgjöld og bifreiðagjöld. Einungis hluti þeirra tekjustofna sem eyrnamerktir eru umferðarmálum renna til nauðsynlegrar uppbyggingar.

Færa má fyrir því rök að stór hluti tekna ríkissjóðs bæði af umferð og ferðamönnum eigi uppruna sinn á Suðurlandi og því eðlilegt að nota féð til afar brýnnar uppbyggingar vegakerfisins þar, án þess að leggja auka álögur á íbúa Suðurlands í formi veggjalda sem leiða munu til hækkunar á ferðakostnaði og flutningskostnaði vöru og skerða samkeppnishæfni landshlutans. Ekki er hægt að jafna álagningu veggjalda á Suðurlandsveg við veggjöld í Hvalfjarðargöngin, þar var um framkvæmd að ræða sem stytti vegalengdir milli staða verulega og þeir sem kjósa að greiða ekki veggjöldin eiga þess kost að aka Hvalfjörðinn. Ekki er um neitt slíkt að ræða í tilviki Suðurlandsvegar og Sunnlendinga,“ segir Ásta.

Gjaldtaka varhugaverð

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hveragerði segir að bæjarstjórn Hveragerðisbæjar hafi ekki rætt þessar hugmyndir og því liggi afstaða bæjarfulltrúa ekki fyrir. „Mín skoðun er sú að frumvarp sem heimilar gjaldtöku á vegum til að standa straum af uppbyggingu þeirra og rekstri geti reynst varhugavert en bæjarstjórn Hveragerðisbæjar beitti sér af krafti gegn slíkum hugmyndum þegar þær komu fram fyrir nokkrum árum.

Rétt er að minna á að þegar renna tugir milljarða í ríkissjóð í formi skatta af bílum og umferð.  Það væri fróðlegt að sjá samanburð á þeim tekjum og síðan þeim framlögum sem renna til vegbóta.  Ég er sannfærð um að ef til dæmis helmingur þeirrar upphæðar færi árlega til framkvæmda mættum við vel við una. Það má færa sannfærandi rök fyrir því að fólk af landsbyggðinni aki mun lengri vegalengdir heldur en höfuðborgarbúar og því greiðum við nú þegar meira til ríkissjóðs. Það er alvarlegt brot á jafnræði landsmanna ef að landsbyggðarfólk á að borga fyrir vegbætur en ekki höfuðborgarbúar. Slíkum tillögum munum við mótmæla af alefli,“ segir Aldís í samtali við blaðið.

Getur flýtt framkvæmdum

Ásmundur Friðriksson þingmaður Sjálfstæðisflokks.

Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir vert að hafa í huga að umræðan sé enn á byrjunarstigi og mikilvægt að skoða alla kosti vel. „Það er gleðilegt að dustað er rykið af framkomnum hugmyndum og leitað sé leiða til að flýta undirbúningi við þessa mikilvægu framkvæmd sem verður ein mesta uppbygging í samgöngumálum Íslendinga eftir að lokið var við hringveginn með þjóðargjöfinni 1974. Það er ljóst að með nýjum tekjustofnum má flýta þessum framkvæmdum jafnvel um áratugi. Með þeirri leið má segja að með nýjum fjármögnunarleiðum verður meira eftir af því fé sem Vegagerðin fær til viðhalds-, endurbóta og fjárfestinga í nýjum verkefnum á landsbyggðinni. Þannig er hugmyndin landsbyggðarvæn. Útfærslan á sjálfri gjaldtökunni getur verið á ýmsan máta og mikilvægt að skoða alla kosti þess að landsmenn njóti ákveðinna ívilnana, eins og það er mikilvægt að ferðamenn á eigin bílum greiði afgjald fyrir notkun á vegakerfinu eins og við gerum víðast erlendis þegar við erum þar á ferð,“ segir Ásmundur.

Komugjald  betri leið

Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins.

Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins tekur ekki vel í hugmyndir um veggjöld og segir komugjöld á ferðamenn vænlegri leið. Hann segist skilja vanda samgönguráðherra, sem vilji gjarnan hefja sem flestar framkvæmdir og auka viðhald veg, en þá setji ný ríkisstjórn á sama tíma fram fjármálastefnu/áætlun um aukinn afgang ríkisfjármála.

„Með öðrum orðum, hver áætlunin stangast á. Öll vitum við að það þarf aukið fé í samgöngur en sú útfærsla sem ráðherrann hefur kynnt um vegatolla á leiðir til og frá Reykjavík er ómöguleg af ýmsum sökum. Hún hljómar sem aukaskattlagning á þá sem þurfa að sækja vinnu/þjónustu til höfuðborgarinnar nema tilkomi einhverjar flóknar undanþágur. Hingað til hafa eingöngu verið settir vegtollar þar sem fólk getur valið um leiðir þar sem íþað minnsta er ein leið án tolla samanber Hvalfjörður. Skynsamlegra væri, til að auka tekjur ríkisins, að leggja á einskonar komugjald í ferðaþjónustunni og eyrnamerkja fé til samgangna. Nú eða hækka/breyta skattkerfinu  t.a.m. viðbótarþrep í fjármagnsskatti sem gæti skilað nokkrum milljörðum þó hóflegt væri. Enda greiða þeir sem eingöngu sýsla með fé engan tekjuskatt eða útsvar bara fjármagnsskatt. Öll erum við hinsvegar sammála ráðherranum um nauðsyn meiri framkvæmda í samgöngum,“ segir Sigurður Ingi.

Fráleitar hugmyndir

Oddný G. Harðardóttir, þingkona Samfylkingarinnar.

Oddný G. Harðardóttir, er fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Suðurkjördæmis. Hún segir fram komnar hugmyndir samgönguráðherra um veggjöld fráleitar. „Mér finnst það fráleit hugmynd á setja á veggjöld á þjóðveg 1, inn og út úr Reykjavík. Það er ekki hægt að bera slíka gjaldtöku saman við gjaldið í Hvalfjarðargöngin eða Vaðlaheiðargöng. Í þeim tilfellum báðum geta vegfarendur valið aðra leið en gjaldtaka inn og út úr höfuðborginni er ekkert annað en sérstakur skattur á flesta landsmenn. Á sama tíma og samgönguráðherrann boðar slíka gjaldtöku er ferðamönnum gefinn sérstakur afsláttur af neyslusköttum. Ef sá afsláttur yrði tekinn af gæfi það a.m.k. 10 milljarða króna á ári sem nota mætti til að bæta vegakerfið. Það er reyndar háttur hægristjórna að hækka gjöld eða bæta við nýjum eins og nú er lagt til, í stað þess að treysta réttlátt skattkerfi. Ég mun berjast gegn áformum um sérstakan skatt á fólk sem á  erindi til og frá höfuðborginni,“ segir Oddný.

Birtist fyrst í Suðra.

«
»

Ummæli ()

Vinsamlegast athugið:
Ummæli eru á ábyrgð þeirra sem þau skrifa. Eyjan áskilur sér þó rétt til að fjarlægja óviðeigandi og meiðandi ummæli. Tilkynna má óviðeigandi ummæli í netfangið ritstjorn@eyjan.is

Kolbrún: Barátta Viðreisnar

Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Ekki verður annað séð en að ráðherrar Viðreisnar séu í baráttuhug og ætli ekki að sitja lengur þegjandi undir ásökunum um að vera taglhnýtingar Sjálfstæðisflokksins. Um leið er eins og Björt framtíð sé orðin hálflömuð af meðvirkni í ríkisstjórnarsamstarfi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er hið ráðandi afl. Hið kæfandi faðmlag íhaldsins er að […]

Dagur B. áhorfandi að mengunarhneyksli

Björn Bjarnason skrifar: Nú er ljóst að ekkert var ofsagt hér á þessum stað um fúskið sem einkenndi viðbrögð Veitna, heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og yfirstjórnar borgarinnar vegna mengunarhneykslisins. Nú er ljóst að ekkert var ofsagt hér á þessum stað um fúskið sem einkenndi viðbrögð Veitna, heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og yfirstjórnar borgarinnar vegna mengunarhneykslisins sem fréttastofa ríkisútvarpsins skýrði fyrst frá 5. júlí 2017. Ætlun allra […]

Lilja Alfreðsdóttir gagnrýnir fjármálaráðherra: Þjóðin á betri vinnubrögð skilið

Það vakti nokkra athygli í gær þegar grein eftir Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra undir yfirskriftinni „Má fjármálaráðherra hafna krónunni“ birtist í Fréttablaðinu. Sitt sýnist hverjum um skrif ráðherrans og í svargrein sagði Björn Bjarnason Benedikt „fjármálaráðherra á evru-villigötum“. Nú hefur Lilja Alfreðsdóttir fyrrum utanríkisráðherra og þingkona Framsóknarflokks svarað Benedikt í grein í Fréttablaðinu undir yfirskriftinni „Leiksýning […]

Þóttist japanska forsætisráðherrafrúin ekki kunna ensku til að þurfa ekki að tala við Trump?

Fyrr í þessum mánuði hittust leiðtogar G-20 ríkjanna, tuttugu stærstu iðnríkja heims, á fundi í Hamborg í Þýskalandi. Eftir ráðstefnuna var haldin vegleg veisla þar sem valdamesta fólk heims snæddi saman kvöldverð. Sætaröðunin var á þann veg að Donald Trump Bandaríkjaforseti sat hliðina á Akie Abe, eiginkonu Shinzo Abe forsætisráðherra Japans, einnar helstu bandalagsþjóðar Bandaríkjana. […]

Fjármálaráðherra á evru-villigötum

Björn Bjarnason skrifar: Röksemdafærsla fjármálaráðherra Íslands með vísan til fjármálaráðherra í nítján Evrópulöndum er reist á sandi. Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra hætti að boða seðlalaus viðskipti eftir að ljóst var að þau áttu hvergi hljómgrunn nema í nefnd sem skilaði honum áliti þar sem afnám seðla með hátt gildi var talið sporna gegn skattsvikum. Í grein […]

Þorbjörn: Sjaldgæft í norrænum samfélögum að ríkisvaldið sjálft ýti undir ójöfnuð

Fjárfestingarleiðin svokallaða er mikið í umræðunni þessa dagana og sitt sýnist hverjum um ágæti þessarar aðgerðar, þar sem Seðlabanki Íslands gerði ríkum Íslendingum kleift að flytja gjaldeyri til landsins og kaupa íslenskar krónur með miklum afslætti. Þorbjörn Þórðarson gerir þetta að umfjöllunarefni sínum í leiðara Fréttablaðsins í dag sem ber yfirskriftina „Tvær þjóðir“. Þorbjörn segir […]

Varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks hjólar í Kára og Gunnar Smára: Hugsa um rassgatið á sjálfum sér

Börkur Gunnarson varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks og nefndarmaður í velferðar- og innkauparáði Reykjavíkurborgar lét þá Gunnar Smára Egilsson fyrrum ritstjóra Fréttatímans og Kára Stefánsson forstjóra Íslenskrar Erfðagreiningar heyra það á Facebook síðu sinni í gær. Tilefnið var frétt Eyjunnar um stórviðskipti Kára í gegnum fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands en þar kom fram að fyrirtæki græddi þrjá milljarða króna […]

Kannski hann ætti að skipta út bjórnum fyrir þorskalýsi

Dr. Kári Stefánsson hefur sent Eyjunni svofellt skeyti í tilefni af frétt fyrr í kvöld um viðskipti Íslenskrar erfðagreiningar gegnum fjárfestingaleið Seðlabankans: Kannski hann ætti að skipta út bjórnum fyrir þorskalýsi — Svar við fésbókarfærslu Sigmundar Davíðs Bjartur í Sumarhúsum brást ókvæða við þegar kvenfélagið færði honum kú til þess að börn hans fengju mjólk í […]

Kári stórtækastur í fjárfestingaleiðinni: Gengishagnaður yfir þremur milljörðum króna

Kári Stefánsson er sá íslenski athafnamaður sem flutti mest af evrum inn til landsins með afslætti gegnum svonefnda fjárfestingaleið Seðlabankans. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fv. forsætisráðherra bendir á að Kári hafi síðan verið flestum duglegri við að fordæma alla aðra fyrir að vera ekki nógu samfélagslega sinnaðir. Í Markaðnum, viðskiptariti Fréttablaðsins, birtist í morgun úttekt á […]

Eymdin í byggðarkvótanum

Kristinn H. Gunnarsson skrifar: Starfshópur um byggðakvóta kynnti tillögur sínar á fundi á Þingeyri fyrr í vikunni. Breytingum voru settar þröngar skorður, í grautarpottinum er sama súpugutlið og áður og engu kjarngóðu má bæta við það. Aðeins á að hræra aftur og aftur með sömu sleifinni. Nefndarmenn eru ekki öfundsverðir við það starf að finna […]

Kjalvegur í fúlustu alvöru

Eftir Guðna Ágústsson: Ég skrapp á sunnudaginn í fallegu veðri norður Kjöl inn í Kerlingarfjöll og á Hveravelli. Ég var farþegi í lítilli rútu með skemmtilegu fólki, við lögðum snemma upp og ekki vantaði að ferðamennirnir væru komnir á fætur — allt troðfullt á Geysi og við Gullfoss. Við okkur blasti hin mikla fjallafegurð Bláfellið […]

Fjárfestingaleiðin: Ólafur og Hjörleifur gætu innleyst ríflegan gengishagnað

Félag í eigu Ólafs Ólafssonar, aðaleiganda Samskipa, og Hjörleifs Jakobssonar fjárfestis kom með tæplega tvo milljarða króna til landsins í gegnum fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands í desember 2012. Miðað við núverandi gengi gæti félagið innleyst um 809 milljónir í gengishagnað, samkvæmt útreikningum Markaðar Fréttablaðsins, en blaðið skýrir frá þessu í dag í úttekt á fjárfestingaleiðinni. Fjármunir Ólafs […]

Afkoma sveitarfélaga með besta móti

Árið 2016 var gott hjá flestum sveitarfélögum landsins og var afkoma margra mun betri en spáð hafði verið. Af 74 sveitarfélögum landsins hafa 63 skilað ársreikningum en í þeim sveitarfélögum sem skilað hafa ársreikningum búa um 99% þjóðarinnar. Þetta kemur fram í úttekt Agnesar Bragadóttur í Morgunblaðinu í dag. Orðið hefur tæplega 24 milljarða króna […]

Mafían mokgræðir á flóttafólki

Ítölsk stjórnvöld hafa eytt hundruðum milljón evra í móttöku flóttafólks sem kemur til landsins sjóleiðina frá Afríku en engu að síður eru aðstæður þess oft bágbornar. Nú hefur yfirgripsmikil lögreglurannsókn leitt í ljós að ítalska mafían hefur fengið í sinn hlut milljónatugi frá ríkinu, fjármagn sem átti að fara til að veita flóttafólki sæmilegan mat […]

Eyjan Miðlar ehf. - Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík - eyjan (hjá) eyjan.is