Sunnudagur 22.10.2017 - 12:00 - Ummæli ()

Afstaða flokkanna: Þarf að herða refsingar í kynferðisbrotamálum?

Eyjan mun fram að kjördegi bjóða framboðum sem taka þátt í Alþingiskosningunum 28. október næstkomandi að svara spurningum um ýmis málefni, allt frá húsnæðismálum til stjórnarskrárbreytinga.

Í dag er spurt:

Þarf að herða refsingar í kynferðisbrotamálum? Ef svo, hversu mikið?

Svörum flokkanna er raðað eftir listabókstaf framboðsins.

 

Björt framtíð – X-A

 

Björt framtíð telur að fyrst og fremst þurfi að styrkja réttarstöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum í kerfinu. Fyrsta skrefið í því væri að skilgreina stafrænt kynferðisofbeldi og hefur lagt fram frumvarp þess efnis í þinginu sem snýst um breytingar á almennum hegningarlögum. Björt framtíð vill árétta að sjálfsögð mannréttindi eiga ekki að vera flokkspólitísk heldur verkefni allra sem starfa í stjórnmálum. Þegar kemur að kynferðisbrotum á brotaþolandi að njóta vafans bæði í regluverkinu og framkvæmdinni. Kerfin og lagaumhverfi eiga að styðja við þá sem standa höllum fæti, eru veikari fyrir og þurfa aðstoð eða þjónustu. Þetta á að vera leiðarljós.

 

Viðreisn – X-C

 

Kynferðisbrot eru meðal allra alvarlegustu brota samfélagsins og sá skilningur endurspeglast í þeim refsiramma sem löggjafinn hefur sett um þau. Refsirammi fyrir nauðgun er þannig að lágmarki 1 ár og allt að 16 árum. Refsirammninn fyrir kynferðisbrot gegn börnum er einnig að lágmarki 1 ár og allt að 16 árum, þegar um er að ræða kynferðismök við barn.

Ein afleiðing aukinnar þekkingar á alvarleika og afleðingum kynferðisbrota er að dæmdar refsingar hafa þyngst á undanförnum árum. Algeng refsing í nauðgunarmáli er 3 ára fangelsi en stundum 4-5 ár og í örðum tilvikum þyngri. Dæmdar refsingar fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn börnum eru almennt taldar í árum. Norræn refsipólítík hefur verið ólík bandarískri, dæmdar refsingar eru ekki áratuga fangelsi. Viðreisn mun ekki beita sér fyrir bandarískri refsistefnu.

Refsingar fyrir kynferðisbrot eiga að vera þungar í ljósi alvarleika brotanna en spurningin um hversu hátt upp refsirammanna dómarar eiga að fara er í höndum dómsvaldsins. Á sviði stjórnmálanna er refsiramminn settur og refsiramminn endurspeglar í dag að samfélagið lítur þessi brot alvarlegum augum.

Beina þarf kastljósinu að því hvernig réttarkerfið í heild sinni er í stakk búið til að vinna kynferðisbrotamál faglega og hratt. Það má gera með því að stuðla að því að löggjöfin færi þolendum raunverulega refsivernd. Með það að markmiði lagði Viðreisn í vor fram frumvarp um að skilgreina nauðgun út frá því hvort samþykki liggi fyrir eða ekki. Það mun styrkja réttarvernd þolenda nauðgana. Það verndar kynfrelsi þolenda betur en verið hefur. Við viljum einnig að sett verði sérstakt lagaákvæði um stafrænt kynferðisofbeldi.

Það er staðreynd að af þeim kynferðisbrotamála sem lögregla fær til rannsóknar leiðir minnihluti mála til ákæru. Það er eitt helsta sérkennið á kynferðisbrotamálum samanborðið við önnur sakamál hversu fá leiða til ákæru. Sú staðreynd er umhugsunarverð og vekur upp spurninguna um hvernig megi auka vernd þolenda. Þá skiptir máli að réttarkerfið hafi burði til að vinna úr þeim mikla fjölda mála sem kærð eru á hverju ári. Samfélag sem tekur kynferðisofbeldi alvarlega getur sýnt það með því að fjármagna lögreglu, ákæruvald og dómstóla þannig að kerfið verði sterkara. Fyrirþví mun Viðreisn beita sér.

Þá ætti að beina forvörnum að gerendum til að þess að reyna að koma í veg fyrir ofbeldið og fækka þannig brotunum. Markmiðið verður að gera meira en að taka á ofbeldi eftir að því hefur verið beitt. Markmiðið hlýtur að vera að koma í veg fyrir að ofbeldi sé framið. Þar leika forvarnir og fræðsla lykilhlutverk en ekki síður jafnari staða kynjanna. Svarið gegn kynbundnu ofbeldi er jafnrétti kynjanna. Skýrasta birtingarmynd þess að íslenskt samfélag býr við ójafnrétti kynjanna er sú staðreynd að það er hluti af veruleika kvenna að verða fyrir ofbeldi. Það er ekki hægt að tala um velferðarsamfélag eða samfélag þar sem jafnrétti ríki þegar það er hluti af veruleika kvenna að verða beittar ofbeldi eða ógnina um að verða fyrir því.

Forgangsatriði Viðreisnar um aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi er því að löggjöfin sé nútímaleg, að kerfið í heild sinni hafi mannafla til að vinna málin hratt og vel og beina forvörnum að gerendum. Þar er ekki hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að karlmenn og strákar eru í miklum meirihluta gerenda en þolendur í miklum meirihluta konur og stelpur. Velferðarsamfélag beitir sér gegn ofbeldi.

Til þess að sporna raunverulega gegn ofbeldi í samfélaginu þarf að styrkja þær stoðir sem vinna úr þeim kærumálum sem berast og einnig að hafa jafnrétti sem leiðarljós í allri stefnumótun. Jafnari staða kynjanna mun draga úr kynbundu ofbeldi.

 

Sjálfstæðisflokkurinn – X-D

 

Árið 2007 leiddi Sjálfstæðisflokkurinn undir forystu Björns Bjarnasonar, þáverandi dómsmálaráðherra, viðamiklar breytingar á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna með lögum 61/2007. Þar voru lögfest ýmis nýmæli sem hafa áhrif við ákvörðun refsingar og þar með hvaða refsing er dæmd hverju sinni. Skilgreiningu brotategunda var breytt, refsimörk voru hækkuð og lögfest ákvæði til refsihækkunar og þyngingar refsingar, fyrningarfrestur afnuminn þegar brot snýr að börnum og fleira. Ákvæði sem varða þessi brot þarf að sjálfsögðu að endurskoða með reglulegu millibili í ljósi reynslunnar og réttarframkvæmdar.

Refsirammi kynferðisbrota er 16 ár líkt og á við um manndráp. Vegna nauðgunarbrots, 194. gr., er einnig kveðið á um lágmarksrefsingu. Refsingar við kynferðisbrotum hafa verið að þyngjast smám saman undanfarin ár. Löggjafinn hefur nú þegar metið þessi brot sem þau svívirðilegustu og þess vegna kveðið á um hæstu tímabundnu refsingu sem kostur er að manndrápi undanskyldu. Það verður svo að eftirláta dómstólum að meta í hverju tilviki fyrir sig hver eðlileg refsing er með hliðsjón af refsingum í öðrum sambærilegum málum og með hliðsjón af löggjafarviljanum.

Þess má geta að núverandi dómsmálaráðherra, Sigríður Andersen, kynnti fyrir fáum dögum umfangsmiklar tillögur nefndar um aðgerðir vegna meðferðar kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Til þeirrar vinnu var stofnað að frumkvæði forvera hennar, Ólafar Nordal. Hér er um að ræða mikilvægt framlag til þess að bæta framkvæmd á þessu sviði á vettvangi lögreglu, ákæruvalds og dómstóla.

 

Píratar – X-P

 

Píratar vilja fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kynferðisofbeldi með aukinni fræðslu á grunn- og menntaskólastigi með áherslu á upplýst samþykki, auk þess að fagstéttir fái aukna þjálfun í því að kljást við kynferðisofbeldi. Við viljum að tillögum starfshóps forsætisráðuneytisins um kynferðisofbeldi frá 2013 sé fylgt eftir meðal annars með áhættumati á dæmdum barnaníðingum og auknum meðferðarúrræðum fyrir þá.

Refsiramminn í kynferðisbrotamálum er tiltölulega hár en dómstólar beita þeim ekki til fulls í samanburði við önnur mál eins og t.d. fíkniefnabrot. Mikilvægt er að hugarfarsbreyting eigi sér stað um alvarleika þessara brota og skoða þarf sérstaklega hvers vegna ofbeldisbrot fá svona væga dóma þrátt fyrir refsirammann.

Píratar vilja passa upp á rétt þolenda og veita þeim rödd. Þolendur eiga að fá aðild að dómsmálum og þar með aðgang að sömu gögnum og gerendur, auk þess sem tryggja verður rétt þeirra til að bera vitni án þess að vera í sama rými og gerandi.

Loks leggja Píratar áherslu á að þeir sem hafi framið alvarleg kynferðisbrot, kynferðisbrot á börnum og manndráp geti ekki fengið lögmannsréttindi, og þar með komist í valdastöðu gagnvart þolendum í framtíðinni.

 

Alþýðufylkingin  – X-R

 

Það væri rétt að herða refsingar vegna kynferðisbrota sem og allt annað sem getur fækkað þeim eða fælt fólk frá að fremja þau. Það átak er að miklu leyti menningarlegt frekar en réttarfarslegt, en þó skal koma fram að við viljum að úrlausn ágreiningsefna, m.a. fyrir dómstólum,  verði gjaldfrjáls.

 

Samfylkingin – Jafnaðarmannaflokkur Íslands – X-S

 

Dómar í kynferðisbrotum hafa þyngst nokkuð undanfarin ár. Það þarf ekki að hækka refsirammann, sem er 16 ár, rétt eins og manndráp, en hins vegar má líklega taka undir að dómar ættu að vera þyngri.

Brýnt er að efla löggæslu svo rannsóknir í slíkum málum verði betri, málsmeðferð hraðari og að fleiri mál sæti ákæru. Þessar úrbætur eru hluti af kosningamáli Samfylkingarinnar um stórsókn gegn ofbeldi.

Við ætlum að setja einn milljarð króna árlega inn í stórsókn gegn ofbeldi til að:

  1. Efla löggæslu í landinu en það þýðir að fjölga lögregluþjónum og rannsakendum stórlega. Á höfuðborgarsvæðinu einu er áætlað að vanti eitt hundrað löggur svo vel eigi að vera. Skortur á faglærðum lögregluþjónum er allsstaðar um landið og kemur það auðvitað niður á því starfi sem þar er unnið. Þetta kemur harkalega niður á meðferð kynferðis-, heimilis- og annarra ofbeldisbrota enda bitnar þetta á rannsóknum og meðferð mála. Það gengur ekki að brotaþolar sem og gerendur þurfi að bíða í 2 – 3 ár eftir niðurstöðu mála. Þetta fælir brotaþola frá því að kæra og rannsóknir verða einfaldlega ekki eins góðar.
  2. Markviss vinna er varðar forvarnir og fræðslu. Ekki enn eitt átakið sem lifir í mánuð heldur fókuserað starf sem sett er inn í allar menntastofnanir, öll skólastigin. Þar eru hvort tveggja gerendur og brotaþolar í nútíð og framtíð sem þurfa að læra það frá fyrsta degi að ofbeldi drepur. Langtímaverkefni er málið – setja þetta inn í alla samfélagsfræðslu og það með markvissum hætti.
  3. Samræma móttöku þolenda kynferðis og heimilisofbeldis um allt land. Neyðarmóttaka Landspítala er sífellt í þróun og að bæta þjónustu sína en betur má ef duga skal. Það þarf að samræma móttöku og meðferð mála um allt land og á sumum stöðum erum við áratugum á eftir þegar kemur að utan uhaldi þessara mála.

 

Sjá einnig:

Þrjú helstu atriðin sem flokkurinn setur á oddinn í kosningabaráttunni

Velferðarmálin og almannatryggingar

Efnahags- og atvinnumál

Mennta- og menningarmál

Utanríkismál

Stjórnkerfið

Það sem kjósendur ættu að varast

Umhverfismál

Þarf að herða refsingar í kynferðisbrotamálum?

Samgöngumál

Á Þjóðkirkjan að vera á fjárlögum?

Stjórnarskráin

Húsnæðismál

Sjávarútvegsmál

Uppreist æra

Málefni krabbameinssjúklinga

Útlendingamál

Landbúnaðarmál

 

«
»

Ummæli ()

Vinsamlegast athugið:
Ummæli eru á ábyrgð þeirra sem þau skrifa. Eyjan áskilur sér þó rétt til að fjarlægja óviðeigandi og meiðandi ummæli. Tilkynna má óviðeigandi ummæli í netfangið ritstjorn@eyjan.is

Aukin velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi

Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, fyrir utan lyfjaframleiðslu og landbúnað, var 737 milljarðar króna í nóvember og desember 2017 sem er 9,2% hækkun miðað við sama tímabil árið 2016. Virðisaukaskattskyld velta í þessum greinum var 4.145 milljarðar árið 2017 eða 4,2% hærri en 2016. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.           […]

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir er oddviti Viðreisnar í Reykjavík

Opinn félagsfundur Viðreisnar í Reykjavík samþykkti nú fyrir stundu tillögu uppstillingarnefndar að framboðslista flokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Þetta kemur fram í tilkynningu. Um er að ræða fullskipaðan 46 einstaklinga framboðslista þar sem rík áhersla er lögð á fjölbreyttan bakgrunn frambjóðenda auk dreifingar í aldri, kyni og búsetu.   „Líkt og í öðrum verkum flokksins verða […]

Ágúst Ólafur: Fjármálastefna ríkisstjórnarinnar fær falleinkun flestra hagsmunaaðila

„Fjármálastefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur fær algjöra falleinkunn frá nánast öllum hagsmunaaðilum sem fjallað hafa um stefnuna. Fjármálastefnan er sögð vera ógn við stöðugleikann, óraunsæ, ábyrgðarlaus, óvarfærin, ómarkviss, óljós, ósjálfbær, óskýr, ógagnsæ, aðhaldslítil, varasöm og ótrúverðug.“ Svona hefst álit Ágústs Ólafs Ágústssonar þingmanns og fulltrúa Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd á fjármálastefnu 2018-2022 sem verður rædd á Alþingi í […]

Ríkisendurskoðun: Rekstur Heilbrigðisstofnunar Austurlands enn í járnum

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki ábendingar sínar til velferðarráðuneytis og Heilbrigðisstofnunar Austurlands frá árunum 2009, 2012 og 2015 sem sneru að eftirliti með fjárreiðum og rekstri stofnunarinnar. Uppsafnaður halli stofnunarinnar var jafnaður út með lokafjárlögum 2015 og stjórnendur hennar hafa sýnt aukið aðhald í rekstri. Síðustu ár hefur rekstur stofnunarinnar verið í járnum en að jafnaði í […]

Björn Leví: „Ég vil lesa pistil sem Bragi Páll skrifar um aðalfund Pírata“

Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, kemur með áhugaverða nálgun á stóra pistlamálið, það er pistil Braga Páls Sigurðarsonar um landsfund Sjálfstæðisflokksins, sem hefur dregið dilk á eftir sér. Páll Magnússon gagnrýndi skrif Braga harðlega í gær og kallaði Braga endaþarm íslenskrar blaðamennsku. Í morgun skrifaði Páll síðan aftur um málið, hvar hann skoraði á Stundina […]

Atvinnulífið í góðum málum segja stjórnendur 400 stærstu fyrirtækjanna

Niðurstöður nýrrar könnunar Gallup meðal stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins sýna að stjórnendur í heild telja aðstæður nú vera góðar í atvinnulífinu en þó telja margir að þær fari versnandi á næstu sex mánuðum. þetta kemur fram á vef Samtaka atvinnulífsins. Stjórnendur búast við 3,0% verðbólgu á næstu 12 mánuðum, rúmlega 2% hækkun á verði […]

Björn vill afnema RÚV: „Almannaútvarp í bullandi vörn“ – „Kaldur veruleiki hér eins og annars staðar“

Björn Bjarnason, fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins, hefur margoft haft uppi gagnrýni á RÚV, sem aðallega beinist að fréttaflutningi stofnunarinnar, sem Björn og margir aðrir Sjálfstæðismenn, virðist telja ómaklegan. Í dag skrifar Björn pistil um tillögu landsfundar Sjálfstæðisflokksins um helgina, hvar samþykkt var ályktun um að leggja ætti ríkisútvarpið niður í núverandi mynd og endurskoða þyrfti hlutverk […]

Framboðslisti Vinstri grænna í Hafnarfirði tilbúinn

Þriðji listi VG fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí,  Hafnarfjarðarlistinn, var samþykktur í gærkvöldi. En áður hafa komið fram listar á Akureyri og í Kópavogi. Reykjavíkurlistinn verður opinberaður síðar í vikunni. Núverandi bæjarfulltrúi VG í Hafnarfirði, Elfa Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir er oddviti Hafnarfjarðarlistans, sem sjá má hér í heild sinni: Listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs í Hafnarfirði […]

Styrmir vildi uppgjör við hrunið á landsfundi: „Meðvituð ákvörðun forystusveitar nýrrar kynslóðar í flokknum“

Styrmir Gunnarsson, fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins, hefur verið einn ötulasti talsmaður þess að Sjálfstæðisflokkurinn geri upp hrunið, með því að líta í eigin barm. Þetta er eitt helsta umfjöllunarefnið í bók hans „Uppreisnarmenn frjálshyggjunnar-Byltingin sem aldrei varð“ er kom út á síðasta ári. Í færslu á heimasíðu sinni í dag, sem ber yfirskriftina „Það sem ekki […]

Líkur á lækkun kosningaaldurs í 16 ár aukast

Líkurnar á að frumvarp um lækkun kosningaaldurs í 16 ár jukust nokkuð eftir að málið var afgreitt úr stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis til annarrar umræðu. Álitið var samþykkt af meirihluta nefndarinnar, tveimur þingmönnum stjórnarflokkanna og þremur úr stjórnarandstöðu. Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins er Andrés Ingi Jónsson, þingmaður VG, sem ásamt Rósu Björk Brynjólfsdóttur studdi vantrauststillögu minnihlutans […]

Sjónvarpsstjóri segir upp fyrir oddvitasæti Samfylkingar

Hilda Jana Gísladóttir, sjónvarpsstjóri N4 á Akureyri, hefur sagt upp stöðu sinni til að leiða lista Samfylkingarinnar í næstkomandi sveitastjórnarkosningum. Þetta kemur fram á Facebooksíðu hennar.   „Ég hef tekið þá ákvörðun að bjóða fram krafta mína fyrir hönd Samfylkingarinnar í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á samfélaginu mínu og þar af […]

Kristrún Heiða upplýsingafulltrúi í mennta- og menningarmálaráðuneytinu

Kristrún Heiða Hauksdóttir hefur verið ráðin upplýsingafulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytis. Kristrún Heiða er með BA-próf í almennri bókmenntafræði og MA-próf í blaða- og fréttamennsku frá Háskóla Íslands. Hún starfaði áður sem kynningar- og verkefnastjóri hjá Forlaginu og þar áður hjá Þjóðleikhúsinu.   Kristrún Heiða hefur þegar hafið störf.

Elísabet Brynjarsdóttir nýr formaður Stúdentaráðs

Elísabet Brynjarsdóttir var í kvöld kjörin nýr formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands (SHÍ) með öllum greiddum atkvæðum. Kosningin fór fram á skiptafundi ráðsins. Elísabet útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur frá Háskóla Íslands í júní síðastliðnum og hefur starfað sem teymisstjóri hjá heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins síðastliðið ár. Elísabet er formaður Hugrúnar – geðfræðslufélags háskólanema, sem stofnað var árið 2016 […]

Bergþór gefur kost á sér í 2. sætið hjá Pírötum í Reykjavík

Bergþór H. Þórðarson mun gefa kost á sér í 2. sætið á lista Pírata fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Bergþór tekur fram að hann sé öryrki og útskýrir að hann nefni það sérstaklega, þar sem fólk hlusti á jafningja. Hann mun leggja áherslu á velferðarkerfið og félagsþjónustuna, hljóti hann brautargengi. Bergþór hefur gefið út myndband sem sjá […]

Frjáls fjölmiðlun ehf. - Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík - eyjan (hjá) eyjan.is